MENU
Uwaga Studenci!

Od początku marca do połowy maja zajęcia stają się bardzo intensywne, wymagają pracy domowej i częstych kontaktów z opiekunem naukowym studium między zjazdami. W tym okresie wolny czas należy przeznaczyć na naukę i ćwiczenia. Już teraz warto zaplanować to w kalendarzu.

Na warsztacie...Ludzie piszą, a my to ulepszamy.

2
Zapisy

Zapisy na najbliższy rok akademicki rozpoczynają się od początku maja.

Zapisy są łatwe do wykonania.
Oto czynności, dokumenty i opłaty:

Po zarejestrowaniu w IRK należy dostarczyć komplet następujących dokumentów:

  • oryginał lub odpis dyplomu wyższej uczelni (licencjat/magister/inżynier/lekarz/magister) (do wglądu, ewentualnie zwracany na pierwszym zjeŸdzie - gdy ktoś przeœle dokumenty pocztą);,
  • 1 zdjęcie legitymacyjne (ale jeśli zostało wgrane do IRK, nie jest potrzebne),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (do poświadczenia na podstawie oryginału/odpisu);

Dokumenty należy składać pod adresem
(można to uczynić drogą pocztową):

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Wydział Nauk Humanistycznych, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,

Sekretarz SEW, Mgr Katarzyna Pawłowska-Kopera
tel. (w dni powszednie do godz. 15) 22 561 89 91.

Kontakt e-mail: Poczta.

Współrzędne GPS:
52°17'40.919"N, 20°57'31.968"E -albo- 52.29470°N, 20.95888°E.

Opłaty

Opłaty wynoszą:

Czesne:
   - 1. rata - 1450 zł, termin wpłaty: po podpisaniu umowy,
   - 2. rata - 1480 zł (w tym 30 zł za świadectwo, płatne przed jego wydaniem), termin wpłaty: do 15 lutego.

Zakładom pracy, kierującym do Studium swoich pracowników, wydajemy faktury (patrz niżej).

Wpłat należy dokonywać po zarejestrowaniu się, dostarczeniu dokumentów i podpisaniu Umowy o warunkach płatności. Umowa zostanie dostarczona przez Uniwersytet do podpisania przed pierwszymi zajęciami Studium. Czesne na jej podstawie wpłaca się na konto spersonalizowane, tzn. wyznaczone indywidualnie dla Słuchacza w Umowie o warunkach płatności.

 

Faktury VAT za opłaty edukacyjne

Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. UKSW wystawia faktury osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej tylko na ich żądanie i w terminie nie późniejszym niż 7. dnia od dnia, w którym otrzymano 1. lub 2. ratę należności od Słuchacza.

Wniosek i oświadczenie pracodawcy uczestnika studiów podyplomowych można pobrać (kliknij) tutaj. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć pod adresem: Kwestura UKSW, Dział Rozliczeń Studiów Płatnych, 01-815 Warszawa ul. Dewajtis 5 (pokój nr 065, godz. 8-14.30 w dni powszednie)
lub przesłać faksem na numer 22-561-89-72.

Design by Formatowanie - ZEiKT UKSW