MENU
Uwaga Studenci!

Od początku marca do połowy maja zajęcia stają się bardzo intensywne, wymagają pracy domowej i częstych kontaktów z opiekunem naukowym studium między zjazdami. W tym okresie wolny czas należy przeznaczyć na naukę i ćwiczenia. Już teraz warto zaplanować to w kalendarzu.

Na warsztacie...Ludzie piszą, a my to ulepszamy.

2
Zapisy

Zapisy na najbliższy rok akademicki rozpoczynają się od początku maja.

Zapisy są łatwe do wykonania.
Oto czynności, dokumenty i opłaty:

  • rejestracja w (kliknij) Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UKSW.
  • życiorys,
  • kserogram obu stron dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu wyższej uczelni,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (każde podpisane z drugiej strony),
  • podpisanie Umowy o warunkach płatności,
  • dokonanie zapłaty 1. raty czesnego na konto bankowe podane w Umowie o warunkach płatności.

Dokumenty, w tym podpisaną umowę, należy składać pod adresem
(można to uczynić drogą pocztową):

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Wydział Nauk Humanistycznych, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,

Sekretarz SEW, Mgr Katarzyna Pawłowska
tel. (w dni powszednie do godz. 15) 22 561 89 91.

Kontakt e-mail: Poczta.

Współrzędne GPS:
52°17'40.919"N, 20°57'31.968"E -albo- 52.29470°N, 20.95888°E.

Opłaty

Opłaty wynoszą:

Czesne:
   - 1. rata - 1450 zł, po podpisaniu umowy,
   - 2. rata - 1480 zł (w tym 30 zł za świadectwo), termin wpłaty do 15 lutego.

Zakładom pracy, kierującym do Studium swoich pracowników, wydajemy faktury (patrz niżej).

Wpłat należy dokonywać po zarejestrowaniu się, dostarczeniu dokumentów i podpisaniu Umowy o warunkach płatności. Czesne wpłaca się na konto spersonalizowane, tzn. wyznaczone indywidualnie dla Słuchacza w Umowie o warunkach płatności.

 

Faktury VAT za opłaty edukacyjne

Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. UKSW wystawia faktury osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej tylko na ich żądanie i w terminie nie późniejszym niż 7. dnia od dnia, w którym otrzymano 1. lub 2. ratę należności od Słuchacza.

Wniosek i oświadczenie pracodawcy uczestnika studiów podyplomowych można pobrać (kliknij) tutaj. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć pod adresem: Kwestura UKSW, Dział Rozliczeń Studiów Płatnych, 01-815 Warszawa ul. Dewajtis 5 (pokój nr 065, godz. 8-14.30 w dni powszednie)
lub przesłać faksem na numer 22-561-89-72.

Design by Formatowanie - ZEiKT UKSW