MENU
Wydziały UKSW
 1. Wydział Teologiczny
  • Instytut Nauk Biblijnych
  • Instytut Teologii Systematycznej
  • Instytut Teologii Praktycznej
  • Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
  • Instytut Dialogu Kultury i Religii
 2. Wydział Prawa Kanonicznego
 3. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
  • Instytut Filozofii
  • Instytut Psychologii
  • Instytut Ekologii i Bioetyki
 4. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
  • Instytut Archeologii
  • Instytut Historii Sztuki
  • Instytut Nauk Historycznych
  • Instytut Politologii
  • Instytut Socjologii
 5. Wydział Prawa i Administracji
  • Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych
 6. Wydział Nauk Humanistycznych
  • Instytut Filologii Polskiej
  • Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
 7. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk ścisłych
  • Instytut Chemii
  • Instytut Informatyki
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Fizyki
 8. Wydział Nauk Pedagogicznych
 9. Wydział Biologii i Nauk o środowisku
 10. Wydział Studiów nad Rodziną
 11. Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Filologii Polskiej

Wydział istnieje od początku UKSW, tj. od 1999 r., pierwotnie z kierunkiem tylko polonistycznym, do którego po pewnym czasie dołączyły także inne kierunki. W 2005 r. powstał Instytut Filologii Polskiej, który przyjął funkcję prowadzenia kierunków filologicznych w ramach Wydziału. Polonistyczne studia licencjackie i magisterskie łączą dwie dziedziny: językoznawstwo i literaturoznawstwo. Studenci polonistyki specjalizują się w specjalnościach: pedagogicznej, edytorskiej, filmoznawczej i teatrologicznej. W 2008 r. uruchomiono nowy kierunek: kulturoznawstwo, a w 2010 filologię klasyczną i następnie italianistykę oraz muzealnictwo. Nauka jest prowadzona zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym oraz na studiach podyplomowych, w tym w SEW i Logopedycznym, oraz na kursach akademickich.

UKSW, ul. Dewajtis 5. Stare budynki.

3
UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest państwową szkołą wyższą o strukturze wielowydziałowej. Kształci i prowadzi badania w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, ale także prawnych i matematyczno-przyrodniczych.

Utworzony został z Akademii Teologii Katolickiej na mocy ustawy z dnia 3 września 1999 r. Podlega Ministrowi Edukacji Narodowej, a wydziały nauk kościelnych (Teologiczny, Prawa Kanonicznego, Filozofii Chrześcijańskiej) mają ponadto nadzór kościelny.

Uczelnia ma prawie 20 tysięcy studentów, którzy się kształcą na 28 kierunkach.

Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu. SEW

SEW, czyli Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego mieści się w strukturze Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych i jest prowadzone przez Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu. Kierownikiem Zakładu i SEW jest
prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski.

Z Zakładu co roku wychodzi kilkadziesiąt publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Do najważniejszych osiągnięć należą "Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego" (2003, 2004), "Nowy szkolny słownik frazeologiczny" (2004), "Wielki słownik skrótów i skrótowców" (2006), prace badawcze ("Frazeologia poszerzona", 2007) i opracowania edytorskie.
Przy Zakładzie działa duże studenckie Naukowe Koło Edytorstwa, w którym są realizowane nasze programy naukowe, zwłaszcza tekstologia lingwistyczna, leksykografia, frazeologia oraz teoria redagowania tekstów i edytorstwa książkowego. Koło szczyci się opracowaniem nowego, oryginalnego słownika polszczyzny, który zostanie wkrótce wydany.
Prócz wykładów i ćwiczeń dla studentów II roku studiów Zakład prowadzi specjalizację edytorską dla III roku i III roku studiów zaocznych.

Podyplomowe SEW powstało w 2000 r. z inicjatywy prof. Müldnera, który opracował założenia programowe, system dydaktyczny, zasady organizacyjne i finansowe oraz zgromadził zespół dydaktyczny i administracyjny. Całość została zatwierdzona przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych i Senat UKSW, po czym uroczyście otwarto Studium w roku akademickim 2001-2002.

Początkowo Studium działało w niezbyt wygodnych salach w powstającym drugim kampusie UKSW im. ks. prof. Ryszarda Rumianka przy ul. Wóycickiego 3, w jednym ze starych budynków po jednostce wojskowej. Obecnie uczelnia inwestuje w budowy, remonty i przebudowy, budynki stają się coraz bardziej funkcjonalne. W dniu 25 września 2003 r. odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego i wmurowania aktu erekcyjnego pierwszego potężnego budynku. Kampus przy ul. Wóycickiego ma obecnie dwa nowe gmachy i należy do najnowocześniejszych w Polsce.

Kiedy naszemu Zakładowi - dzięki pomocy Wydziału Nauk Humanistycznych i wypracowanym przez siebie funduszom - udało się odpowiednio wyposażyć salę nr 210 w kampusie przy ul. Dewajtis 5, Studium przeniosło się do niej na stałe.

W 2006 r. poprawiły się warunki dojazdu na ul. Dewajtis - obok nowych budynków uniwersyteckich oddano do użytku dwupoziomowy parking. Od lat bezskutecznie oczekujemy realizacji przez władze miasta dojazdu od strony Wisły, omijającego Lasek Bielański.

Info

We wszelkich sprawach organizacyjnych należy osobiście się kontaktować z Sekretariatem SEW (patrz: menu "Adresy").

Słowniki

Słowniki

Podstawa domowej biblioteki redaktora.

Powojenna historia
UKSW

W 1954 r. z Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego zostały przez ówczesne władze wydzielone wydziały teologiczne. W budynkach klasztoru Marianów na Bielanach utworzono z nich Akademię Teologii Katolickiej (ATK) z ograniczoną liczbą studentów (numerus clausus). Pełne prawa kościelne ATK uzyskała w 1989 r., odtąd była też uczelnią jednocześnie państwową i katolicką. W 1999 r. z szybko rozwijającej się w wolnej Polsce ATK powstał Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydziały 1.-3. nadal podlegają Ministrowi Edukacji i jednocześnie także Wielkiemu Kanclerzowi Uniwersytetu, którym jest arcybiskup warszawski. Pozostałe wydziały podlegają tylko ministrowi.

Design by Formatowanie - ZEiKT UKSW